top of page

Il Cuore Barocco (Barokové srdce) je súbor mladých hudobníkov zameraných na historicky poučenú interpretáciu hudby obdobia baroka a klasicizmu. Hrajú na repliky dobových nástrojov, používajú dobové ladenia a poznatky čerpajú najmä z dobových rukopisov a traktátov.

Na slovenskej hudobnej scéne je propagácia historicky poučenej „starej“ (barokovej) hudby ešte stále pomerne neznámou oblasťou a preto je hlavnou ideou súboru Il Cuore Barocco čo najvernejšie priblížiť poslucháčom hudbu minulých storočí. Zároveň chce vzbudiť aj v laickej verejnosti záujem o hudbu v našich končinách málo hrávanú i nepoznanú.

Ensemble Il Cuore Barocco 001

Il Cuore Barocco vzniklo v roku 2010 ako študentské zoskupenie na pôde bratislavskej VŠMU na podnet violončelistu Tomáša Kardoša. V decembri 2015 sa ensemble predstavil s vianočným programom v rámci cyklu Stará hudba v Slovenskej filharmónii, na festivale Trnavská hudobná jar, na Banskobystrických hudobných dňoch, na Festivale Bachovej hudby v Banskej Štiavnici, ďalej na Festivale slova a hudby v Kráľovej pri Senci, v rámci Kultúrneho leta v bratislavskom Starom meste, na hudobnom festivale Letná pauza v Prievidzi, atď.

Ensemble Il Cuore Barocco 002

Od roku 2013 súbor každoročne v auguste organizuje sériu koncertov na východnom Slovensku (Spišská Nová Ves, Košice, Levoča, Sabinov, Žehra a okolie). 

Ďalším cieľom súboru Il Cuore Barocco je prezentovať diela skladateľov žijúcich v minulých storočiach na území dnešného Slovenska. S úspechom sa stretlo znovuuvedenie sakrálnej skladby Te Deum františkánskeho skladateľa Gaudentia Dettelbacha na Festivale slova a hudby v Kráľovej pri Senci (2011), ako aj vianočné omše  Petrusa Peťka a Josepha Umstatta v Slovenskej filharmónii (2015).

Súbor sa nevyhýba ani konfrontáciám so súčasným umením. V projekte Off-beat live (2014) s tanečníkom Milanom Tomášikom prepojil barokovú hudbu a súčasný tanec v rámci predstavenia v SND.

Ensemble Il Cuore Barocco 003

Il Cuore Barocco ponúka široký repertoár inštrumentálnej hudby a tiež pravidelne spolupracuje s vokálnymi sólistami (sopranistka Hilda Gulyásová, basbarytonista Tomáš Šelc, tenorista Matúš Šimko) a viacerými speváckymi zbormi.

Ansámbel ponúka vypracovanie vlastnej dramaturgie vystúpenia, od malých komorných diel až po orchestrálne, alebo možnosť naštudovania Vami vybraného repertoáru.

Kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese ilcuorebarocco@gmail.com

Il Cuore Barocco

bottom of page