top of page

Ako (ne)znie Bach

diela uvedené v oficiálnom bachovskom zozname skladieb (BWV), autorom hudby však nie je J. S. Bach

 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

  • Orchestrálna suita g mol, BWV 1070

  • Tilge, Höchster, meine Sünden BWV 1083

Účinkujúci:

2 speváci (soprán, alt), 2 huslí, viola, violončelo, organ, teorba

Charakteristika programu:

Zaujímavosťou Orchestrálnej suity g mol je oficiálne akceptovanie odborníkov, že toto dielo neskomponoval Johann Sebastian, ale pravdepodobne jeho najstarší syn Wilhelm Friedemann. Chybu pri prepise pravdepodobne urobil Bachov žiak Chr. F. Penzel, ktorý ako autora v roku 1753 určil „Signora Bacha“, bez uvedenia krstného mena. Má 5 častí, z toho dve torneo a capriccio sú jasným ukazovateľom, že autorom nie je severonemecký skladateľ, ale autor žijúci v Bavorsku alebo Rakúsku, resp. v južnejšej proviniencii, kde sa takéto časti bežne zaraďovali do cyklov.

Hudba Bachovho diela Tilge, Höchster, meine Sünden je prepracovaním známeho diela G. B. Pergolesiho Stabat Mater. Bach použil text 51. žalmu v Picanderovom prebásnení a aplikoval ho do známej hudby svojho mladšieho talianskeho kolegu. Nezachoval Pergolesiho poradie častí, pomenil ich v záujme svojej koncepcie vhodnosti tónin a samotných tém. Bachov zásah je najviac badať v prepracovaní violového partu. V ňom najmarkantnejšie badať rukopis majstra Bacha a rozdiel medzi „jednoduchou“  nebarokovou hudbou Pergolesiho a všadeprítomným inštrumentálnym kontrapunktom Johanna Sebastiana.

bottom of page